Meet the

Organizing Committee

Patrons
Dr. SR Mehta Dr. Raja Babu Pawar
Co-Organizing Chairman
Dr. Rajgovind Sharma
Joint Organizing Secretary
Dr. Upendra Sharma Dr. Ajay Yadav Dr. Devendra Laddha

Organizing Chairman
Dr. Hemant Malhotra
Organizing Secretary
Dr. Lalit Mohan Sharma
Treasurer
Dr. Ashwin Mathur
LOCAL ADVISORY COMMITTEE
Dr. GD Mody
Dr. Pawan Agarwal
Dr. Divyesh Goyal
Dr. Ms. Ajay Yadav
Dr. Mukul Goyal
Dr. Sameer Agarwal
Dr. Harish B Saxena
Dr. Umesh Khandelwal
Dr. Rajeev Bansal
Dr. D P Singh
Dr. Deepak Gupta
Dr. Kapil Garg
Dr. Ajay Bapna
Dr. Arpita Jindal
Dr. Shashi Bansal
Dr. Naresh Somani
Dr. Sandhya Gulati
Dr. Prashant Kumbaj
Dr. Sandeep Jasuja
Dr. Satyendra Katewa
RAJASTHAN ADVISORY COMMITTEE
Dr. Anish Maru
Dr. Hemant Dadhich
Dr. Sandeep Jain
Dr. Arun Gupta
Dr. Mukul Goyal
Dr. Suresh Sancheti
Dr. Deepak Gupta
Dr. Naresh Somani
Dr. Sanjeev Misra
Dr. Dinesh Mangal
Dr. Nidhi Patni
Dr. Sanjeev Patni
Dr. D P Agarwal
Dr. Surendra Beniwal
Dr. Shantanu Sharma
Dr. D P Singh
Dr. Pawan Agarwal
Dr. Vinay Vyas
Dr. G S Bhati
Dr. Rahul Gupta
Dr. Manoj Mahahan
NATIONAL ADVISORY COMMITTEE
Dr. S H Advani
Dr. T Raja
Dr. Shyam Aggarwal
Dr. Rejiv Rajendranath
Dr. Jyoti Bajpai
Dr. Pankaj M Shah
Dr. Prakash Chitalkar
Dr. Lalit Kumar
Dr. Maheboob Basade
Dr. Randeep Singh
Dr. S D Banavali
Dr. Sudeep Gupta
Dr. A A Ranade
Dr. Kumar Prabhash
Dr. Suresh Babu
Dr. D C Doval
Dr. Purvish Parikh
Dr. B K Smruti
Dr. T P Sahoo
Dr. Manish Singhal
Dr. Ashok Vaid
Dr. Raghunadharao Digumarti
Dr. K Govind Babu
Dr. Padmaj Kulkarni
Dr. Shailesh Bondarde